Elaboración dunha Auditoría do sistema de iluminación pública e consumo enerxético co obxectivo de racionalizar o consumo da iluminación pública e reducir o custo orixinado á entidade local pola iluminación pública do concello.

Investimentos 2008